ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)