1488344830328

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

"มหกรรมควายไทยล้านนา  ครั้งที่  2"

 

  จากการเปิดเผยของนายธีระ  อนันต์วรปัญญา  ปศุสัตว์เขต  5  เรื่อง  การจัดงานมหกรรมควายไทยล้านนา  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560  ระหว่างวันที่  30 - 31  มีนาคม  2560  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่  เฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันของกรมปศุสัตว์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่  เฉลิมพระเกียรติ  สภาเกษตรกรแห่งชาติ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  จังหวัดแพร่  และสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรผู้เลี้ยงควายในเขตภาคเหนือ  และท่านที่มีใจรักควายได้เห็นคุณค่าในการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ควายให้มีลักษณะดี  ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงควายและเป็นเวทีให้เกษตรกรได้นำผลผลิตมาสร้างมูลค่าเพิ่ม  โดยมีกิจกรรมภายในงาน  ดังนี้

  1.  การประชุมสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงควายระดับภาคเหนือ

  2.  การจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมภูมิปัญญาคนกับควาย  ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาควายไทยและชมควายน้ำว้า จังหวัดน่าน

  3.  การประกวดควายประเภทควายดีศรีล้านนา

  4.  การประกวดควายทั่วไป  จำนวน  10  รุ่น

  5.  การแสดงศิลปะสืบสานวัฒนธรรมวิถีคนกับควาย

  ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมชมงานมหกรรมควายไทยล้านนา  ครั้งที่  2  สำหรับเกษตรกรที่สนใจส่งควายเข้าประกวด  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  เบอร์โทรศัพท์  053-892459  ,089-7591048  จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน