1.  ยุทธศาสตร์กระบือ ปี 2556 - 2560  รายละเอียด...........

 

2. ยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ปี พ.ศ. 2556-2560 รายละเอียด...........

 

 

3.  ยุทธศาสตร์ไก่เนื้อ ปี พ.ศ. 2556 - 2560 รายละเอียด...........

 

 

4.  ยุทธศาสตร์โคนมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ปี 2556 - 2560  รายละเอียด...........

 

 

5.  ยุทธศาสตร์โคเนื้อภาคเหนือตอนบน พ.ศ.2556 - 2560  รายละเอียด...........

 

 

6.  ยุทธศาสตร์ไก่พื้นเมือง จังหวัดภาคเหนือตอนบนปี พ.ศ. 2556 - 2560  รายละเอียด...........

 


 

7.  ยุทธศาสตร์สุกร พ.ศ. 2556 - 2560  รายละเอียด...........