วันที่  17 มกราคม 2562 น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ สนง.ปศข.5  นำทีมงานส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านธิ ตัวแทนสหกรณ์ นายสัตวแพทย์ประจำสหกรณ์  และหน่วย HHU  แม่โจ้ ป่าตึง สันป่าตอง และบ้านธิ  จัดชุดปฏิบัติการ 15 ทีม ลงฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม เพื่อควบคุมการระบาดของโรค และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่โคนมในพื้นที่ โดยเน้นการนำวัคซีนเข้าสู่ตัวสัตว์ด้วยวิธีที่ถูกต้อง และประณีตทุกขั้นตอน จำนวนฟาร์มที่ฉีดวัคซีน  60 ฟาร์ม สัตว์ที่ได้รับวัคซีนจำนวน 2,636 ตัว การปฏิบัติงานในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

รายงานโดย: วิทวัส โหมดเทศ และ ทีมงานมือปราบ FMD  สนง.ปศข.5