1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560 – 2564

          1.1 คำนำ

          1.2 บทที่ 1 บทนำ

          1.3 บทที่ 2 การทบทวนสถานภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          1.4 บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          1.5 บทที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2560 - 2564)

          1.6 ภาคผนวก

       2. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563

       3. แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

          3.1 คำสั่งคณะทำงานภายใต้แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 

          3.2 แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 

       4. การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

          4.1 คำสั่งคณะทำงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

          4.2 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์

          4.3 สรุปแนวการปฏิบัติดำเนินการจัดฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์

          4.4 คู่มือการปฏิบัติงาน : กระบวนงานการจัดฝึกอบรมของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 

          4.5 แบบฟอร์มรายงานการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการฝึกอบรม

          4.6 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการประเมินโครงการฝึกอบรม

          4.7 การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

          4.8 แบบสอบถามประเมินปฏิกิริยาโครงการ

          4.9 การรายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรม

          4.10 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ

          4.11 ตัวอย่างการเขียนโครงการ (1)

          4.12 ตัวอย่างการเขียนโครงการ (2)

          4.13 ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรม

          4.14 การคิดค่าเฉลี่ยเอ็กซ์บาร์

       5. การรายงานแผน-ผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 

          5.1 แนวทางปฏิบัติการรายงานแผน-ผลการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

          5.2 แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรกรมปศุสัตว์ที่จัดโดยหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ 

          5.3 แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานผลหลังการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5  

          5.4 แบบฟอร์มการรายงานผลหลังการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก   

        6. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

          6.1 คำสั่งคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

          6.2 รายละเอียดตัวชี้วัด

          6.3 รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

          6.4 การพัฒนาด้วยวิธีการอื่นๆ (Non Training)

          6.5 คู่มือการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP)

          6.6 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP)

          6.7 แผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

       7. สมรรถนะกรมปศุสัตว์

          7.1 ระดับความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

          7.2 ระดับทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

          7.3 ตารางสมรรถนะ 

          7.4 สมรรถนะหลัก

          7.5 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน

          7.6 ระดับความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ