แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับฟาร์มนกเขาชวาเสียง  ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับฟาร์มผึ้ง  ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก  ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัตทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำขอรับรองกำรตรวจกำรปฏิบัติทำงสุขลักษณะที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (สรน.1)  ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำขอรับรองกำรปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (สรข.1)  ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำขอรับรองการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์  (กรส.1)  ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำขอรับรองการปฏิบัติที่ดีสาหรับโรงฆ่าสัตว์  กรณีโรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออก (กรส.2)  ดาวน์โหลด

รายละเอียดสถานที่ตั้งรับผึ้งในรอบปี  ดาวน์โหลด

  • แผ่นพับ เรื่อง "ขายเนื้อสัตว์อย่างไรไม่ให้ถูกจับ"  ดาวน์โหลด
  • แผ่นพับ เรื่อง "การดำเนินกิจการโรงฆ่าสัตว์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย"  ดาวน์โหลด
  • แผ่นพับ เรื่อง "การขายอาหารสัตว์และยาสัตว์  ต้องได้รับอนุญาตตามกฏหมาย"  ดาวน์โหลด

1.แบบก่อสร้างโรงแปรรูปโค-กระบือขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1 ตัวต่อวัน   

2.แบบก่อสร้างโรงแปรรูปสัตว์ปีกขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 200-300 ตัวต่อวัน

3.แบบก่อสร้างโรงแปรรูปสุกรขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1-3 ตัวต่อวัน

4.ราคาประมาณการ โรงแปรรูปโค-กระบือ ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1 ตัวต่อวัน (ตอกเสาเข็ม)

5.ราคาประมาณการ โรงแปรรูปโค-กระบือ ขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1 ตัวต่อวัน (ไม่ตอกเสาเข็ม)

6.ราคาประมาณการ โรงแปรรูปสัตว์ปีก ขนาดเล็กพิเศษ 200-300 ตัวต่อวัน (ไม่ตอกเสาเข็ม)

7.ราคาประมาณการ โรงแปรรูปสัตว์ปีกขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 200-300 ตัวต่อวัน (ตอกเสาเข็ม)

8.ราคาประมาณการ โรงแปรรูปสุกรขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1-3 ตัวต่อวัน (ตอกเสาเข็ม)

9.ราคาประมาณการ โรงแปรรูปสุกรขนาดเล็กพิเศษ กำลังผลิต 1-3 ตัวต่อวัน (ไม่ตอกเสาเข็ม)

10.บันทึกขออนุมัติแบบโรงแปรรูปขนาดเล็กพิเศษ, ขอความอนุเคราห์รับรองแบบก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์,ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดแบบแปลนโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก (3 แบบ)

11.แบบก่อสร้างโรงฆ่าโค - กระบือ กำลังผลิต 10 ตัว ต่อ วัน

12.แบบก่อสร้างโรงฆ่าสุกรกำลังผลิต 10 ตัว ต่อ วัน

13.แบบก่อสร้างโรงฆ่าสุกรกำลังผลิต 15 ตัว ต่อ ชั่วโมง

14.แบบก่อสร้างโรงฆ่าสุกรกำลังผลิต  30 ตัว ต่อ ชั่วโมง (มีห้องเย็น)

15.แบบก่อสร้างโรงฆ่าสุกรกำลังผลิต  30 ตัว ต่อ ชั่วโมง

16.แบบก่อสร้างโรงฆ่าแพะ - แกะ กำลังผลิตไม่เกิน 50 ตัว ต่อ วัน

17.แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงฆ่าสัตว์ปีกขนาด 20 - 200 ตัว

18.แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงฆ่าสัตว์ปีกขนาด 20 - 200 ตัว (บ่อดักไขมัน, ตะแกรงดักขยะ)

19.แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย  โรงฆ่าสุกรขนาด 2 - 20 ตัว

 

 

 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์  ดาว์ทโหลด

 

  • แบบสำรวจข้อมูลมาตรฐานฟาร์มโคนมในเขตพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  <ดาวน์โหลด>