• ระเบียบและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฮาลาล  ดาวน์โหลด
  • การเชือดสัตว์ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม   ดาวน์โหลด
  • การเชือดสัตว์ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม   ดาวน์โหลด
  • หลักเกณฑ์การตรวจโรงฆ่าสัตว์และเขียงฮาลาล  ดาวน์โหลด