bannercow milk           

 

           สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 โดย ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำ "รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5"  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้สนใจได้ศึกษา  ดังนี้

 

            1. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนตุลาคม 2558 

                   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2           

            2. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 

                   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

            3. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนธันวาคม 2558 

                   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

            4. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมกราคม 2559 

                   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

            5. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

                   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

            6. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมีนาคม 2559

                   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

            7. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนเมษายน 2559

                   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

            8. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

                   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

            9. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมิถุนายน 2559

                   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

             10. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

                   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2   

             11. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนสิงหาคม 2559

                    เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

             12. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกันยายน 2559

                    เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

             13. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนตุลาคม 2559

                    เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2

             14. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

                    เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

             15. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนธันวาคม 2559

                     เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

             16. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมกราคม 2560

                    เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

             17. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

             18. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมีนาคม 2560

             19. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนเมษายน 2560

                    เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

            20. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

                    เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2

           21. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมิถุนายน 2560

           22. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

           23. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนสิงหาคม 2560

           24. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกันยายน 2560

           25. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนตุลาคม 2560

                    เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           26. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

                    เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           27. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนธันวาคม 2560

                    เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           28. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมกราคม 2561

                    เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           29. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

                    เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           30. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมีนาคม 2561

                    เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           31. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนเมษายน 2561

                    เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           32. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

                    เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           33. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

                    เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           34. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

                    เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           35. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

                    เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           36. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกันยายน 2561

                    เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           37. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนตุลาคม 2561

                    เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           38. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

                    เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           39. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนธันวาคม 2561

                    เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           40. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมกราคม 2562

                    เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           41. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

                    เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           42. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมีนาคม 2562

                    เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           43. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนเมษายน 2562

                    เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           44. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

                   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           45. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

                    เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

            46. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

                    เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           47. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

                   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           48. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกันยายน 2562

                   เอกสารแนบ 1 , เอกสารแนบ 2

           49. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนตุลาคม 2562

                   เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2

           50. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

                   เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2

           51. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนธันวาคม 2562

                   เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2

           52. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมกราคม 2563

                   เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2

           53. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

                   เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2

           54. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมีนาคม 2563

                   เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2

           55. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนเมษายน 2563

                   เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2

           56. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

                   เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2

            57. รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้ำนมดิบ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

                   เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2