อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขต  5

1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยสัตว์ การควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ 

การชันสูตรโรคสัตว์ และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์

2.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนางานด้านมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับการปศุสัตว์

3.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนางานด้านการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ และสุขอนามัย 

4.  จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และบูรณาการแผนด้านการปศุสัตว์ในระดับเขตและระดับจังหวัด

5.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้คำปรึกษา แนะนำและกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์  กฎหมายว่าาด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

6.  เป็นศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ และการให้บริการสุขภาพสัตว์

7.  เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการปศุสัตว์และเศรษฐกิจปศุสัตว์ 

8.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

                                  การเบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่

สำนักงานปศุสัตว์เขต  5  แบ่งออกเป็น  4 ส่วน  1  ฝ่าย  2  ศูนย์   ได้แก่

 

1.  ฝ่ายบริหารทั่วไป

      1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป

      1.2 ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน  การบัญชี  วัสดุ  ครุภัณฑ์  การบริหารงานบุคคล  งานติดต่อประสานงาน 

และงานสถิติข้อมูล

      1.3 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดแผนงานงบประมาณและเร่งรัดติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักฯ

2.  ส่วนสุขภาพสัตว์

      2.1 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านสุขศาสตร์สัตว์การควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

      2.2 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยรูปแบบวิธีการพัฒนาและกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสม สำหรับพื้นที่ในการดำเนินการ

ด้านสุขศาสตร์สัตว์

      2.3 งานศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านสุขศาสตร์สัตว์ ด้านการควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์, สถานพยาบาลสัตว์, โรคพิษสุนัขบ้า, ควบคุมการบำบัดโรคสัตว์,

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

      2.4 เป็นศูนย์ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

      2.5 ให้คำปรึกษา แนะนำและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขศาสตร์สัตว์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

3.  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

      3.1 งานศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยสินค้าจากการปศุสัตว์  รวมทั้งการตรวจรับรองและควบคุม

การดำเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อม

จากการปศุสัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

      3.2 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านการพัฒนามาตรฐานการผลิตการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์

      3.3 ให้คำปรึษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจรับรองและควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน

      3.4 เป็นศูนย์ปฏิบัติงานของหน่วยงานเฉพาะกิจตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ ตรวจสอบคุณภาพ

สินค้าปศุสัตว์ ยาสัตว์ อาหารสัตว์ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

4.  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

      4.1 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์เกี่ยวกับการกำหนดเขตเศรษฐกิจการปศุสัตว์และระบบการจัดการฟาร์ม พันธุ์สัตว์

อาหารสัตว์ สุขภาพสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ รวมทั้งต้นทุนการผลิตและการตลาดที่เหมาะสมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

      4.2 งานศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์และการจัดการสุขภาพสัตว์

ที่เหมาะสมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

      4.3 ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้ปรึกษาแนะนำด้านการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ ทั้งภาครัฐและเอกชน

5.  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

6.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

      5.1 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านการวินิจฉัย ชันสูตรโรคสัตว์ และระบาดวิทยา ทางห้องปฏิบัติการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

      5.2 เป็นศูนย์ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ เพื่อการพัฒนาสุขภาพสัตว์ การควบคุม ป้องกันโรค

และเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนการดำเนินงานห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยขั้นต้นของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

      5.3 เป็นศูนย์ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์การควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศและการส่งออก รวมทั้งสิ่งแวดล้อม

จากการปศุสัตว์ เพื่อสุขอนามัย

      5.4 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์เกี่ยวกับการพัฒนาสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยการผลิตสินค้าปศุสัตว์อย่างครบวงจร

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

      5.5 ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย ทั้งภาครัฐและเอกชน

7.  ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชียงราย

      6.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประยุกต์และพัฒนาเทคโนโยลีด้านการผลิตปศุสัตว์ที่เหมาะสม ทั้งด้านธุรกิจปศุสัตว์ 

และการผลิตปศุสัตว์เพื่อยังชีพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      6.2 สาธิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ พันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์ในพื้นที่ เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรผสมผสาน

      6.3 ถ่ายทอดเทคโนโยลีด้านการปศุสัตว์ที่เหมาะสม

      6.4 ทดสอบเทคโนโลยีที่จะนำไปถ่ายทอดให้เกษตรกร