โรคที่ควรเฝ้าระวังในช่วงปลายฝนต้นหนาวหากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  โทร. 0 - 5622 - 1455  หรือ  0 - 5622 – 2455 อ่านรายละเอียด