3 กรมประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์ และสัตว์ป่า(55/2555)

กรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วม ระหว่างกรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค และกรมอุทยานแห่งชาติฯ หวัง 3 กรม ก่อเกิดความร่วมมือทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในการดำเนินงานด้านสุขภาพซึ่งต้องมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งในคน สัตว์ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมความร่วมมือระหว่างด้านสาธารณสุข ปศุสัตว์ และสัตว์ป่า (One Health) ครั้งที่ 1 ระหว่างกรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อเป็นการประสานนโยบาย การปฏิบัติงาน และสานสัมพันธ์ระหว่าง 3 กรม ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 15.00 – 21.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ทั้ง 3 กรม จะสรุปผลการจัดการระบบฐานข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลการป้องกัน และควบคุมโรค รวมทั้งร่วมกันพิจารณาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ, การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก, การเฝ้าระวังโรคนิปาห์, การฝึกอบรมสัตวแพทย์ระบาดวิทยา (FETPV) เรื่อง บันทึกความเข้าใจในการพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ อีกด้วย

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีการประชุมความร่วมมือด้านสาธารณสุขและปศุสัตว์ ในระดับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ระหว่างกรมปศุสัตว์ และกรมควบคุมโรคมา ตั้งแต่ปีพ.ศ.2543 โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวม 9 ครั้ง และมีมติเห็นชอบในประเด็นที่สำคัญร่วมกันหลายเรื่อง เช่น โครงการร่วมกันในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมโรคไข้หวัดนกและโรคอุบัติใหม่ การลงนาม MOU ร่วมกันในโครงการฝึกอบรมนักระบาดวิทยา เป็นต้น และในครั้งนี้ได้เชิญกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายที่มีความสำคัญในการร่วมมือป้องกันควบคุมโรคและได้มีความร่วมมือกันมาตลอดนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โรคไข้หวัดนกเป็นต้นมา จึงนับเป็นมิติใหม่ ที่เป็นการประชุมครั้งแรกของทั้ง 3 กรม คือ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

.......................................................................................................

ข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์