ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)......รายละเอียด

เอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e-2/2561........รายละเอียด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุเวชภัณฑ์ ......รายละเอียด