ประกาศสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5

 

เรื่อง สอบราคาจ้างสร้างรั้วคาวบอย ความยาว 998 เมตร

……………………………………………………

         สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างสร้างรั้วคาวบอย แบบ 3 ราว

ความยาว  998  เมตร  จำนวน 1 งาน

 

                 ราคากลางสำหรับการจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  520,000  บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

             

                 แนบรายละเอียด...............