เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  e- 1 / 2554  การซื้อวัสดุเวชภัณฑ์   รายละเอียด.........

 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   รายละเอียด........

 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)   รายละเอียด.....

 ร่างเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกศ์ เลขที่ e-1/2554     รายละเอียด.....