รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ที่ 7/2563 เรื่อง มอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรถยนต์ราชการ