เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา   รายละเอียด.........