ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 5  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล..........รายละเอียด............