ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต  5 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ.....รายละเอียด