ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต  5 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ.......รายละเอียด