ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 5

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับบรรจุเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งนิติกร  รายละเอียด.........