ผลงานวิชาการเรื่อง

แนวทางการดำเนินกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ส่วนที่ 1 (หน้า 1 - 100)

ส่วนที่ 2 (หน้า 101 - 214)

ทะเบียนวิชาการเลขที่ 61(2)-0521-093