การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายโคเนื้อในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ระหว่างปี 2560-2561
(ณัฐวิทย์  อิ่มมาก/ ณัฐนิชา ตียะสุขเศรษฐ์)


เลขทะเบียนวิชาการ : 63(2)-0116(5)-069