ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็่จของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิต และเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนา "แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 ตุลาคม 2562" .....รายละเอียด

(วุฒิชัย  คำดี, ภาณุพันธุ์  ประภาติกุล)

ทะเบียนผลงานวิจัย 62(2)-0216(5)-068