ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เพื่อการค้า "แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 ตุลาคม 2562" .....รายละเอียด

(วุฒิชัย  คำดี, ภาณุพันธุ์  ประภาติกุล)

ทะเบียนผลงานวิจัย 62(2)-0216(5)-067