การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนระหว่างปี 2558-2560

เลขทะเบียนวิชาการ : 62(2)-0116(5)-023