1. การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ไก่พื้นเมืองและสัตว์ปีกสวยงาม ณ เวทีกลาง งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี

2. การดำเนินงานโครงการธนาคารโคทดแทนฝูงและการดำเนินโครงการพัฒนา Feed center model

3. รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4. ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินระบบการควบคุมสารตกค้างในน้ำผึ้งจากสหภาพยุโรป

5. ประชุมชี้แจงโครงการแพะ-แกะล้านนา

6. ปฏิบัติการตรวจสอบห้องเย็นเพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์ผิดกฏหมายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5

7. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา นายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนาม ระดับเขต ปีงบประมาณ 2562

8. ประชุมหารือการดำเนินงานด้านสุขภาพสัตว์ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ในพื้นที่เขต 5

9. สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำเกษตรกรในการเป็นวิทยากรด้านปศุสัตว์"

10. ปศุสัตว์เขต 5 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มผึ้ง พร้อมเก็บตัวอย่างน้าผึ้งเพื่อตรวจวิเคราะห์ตามโครงการน้าผึ้งคุณภาพสูงล้านนา (Lanna Premium Honey)

11. ปศุสัตว์เขต 5 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่การปศุสัตว์ที่ 5

12. ปศุสัตว์เขต 5 อบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับฟาร์มจิ้งหรีด ยกระดับมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีดมุ่งส่งออกได้ในอนาคต

13. ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ และโรคบรูเซลลาและวัณโรคในโคเนื้อ

14. ปศุสัตว์เขต 5 อบรมหลักสูตรมาตรฐานฟาร์มโคนม สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ให้กับนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นปีที่ 4 เตรียมพร้อมว่าที่บัณฑิตเข้าร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์

15. ปศุสัตว์เขต 5 อบรมหลักสูตรมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด ให้แก่สมาชิกศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ยกระดับมาตรฐาน ขยายตลาด สร้างอาชีพให้คนพิการ

16. ส่วนสุขภาพสัตว์ สานักงานปศุสัตว์เขต 5 ตรวจประเมินฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะและแกะ ระดับ A

17. ปศุสัตว์เขต 5 ร่วมคณะทึ่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามระบบบริหารจัดการนมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

18. ปศุสัตว์เขต 5 ร่วมประชุม เรืองการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ และรับฟังข้อเสนอแนะการจัดทายุทธศาสตร์ไก่ไข่ (ปี พ.ศ.2562 - 2566)

19. สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จัดประชุมติดตามผลการดาเนินงานโครงการหลวง ในพื้นที่เขต 5

20. สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จัดโครง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือระดับภาค ประจาปีงบประมาณ 2562

21. ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมให้ความรู้เกษตรกร เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

22. สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ ให้แก่ชาวเขาเพื่อช่วยลดปัญหา PM 2.5

23. ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคอื่นๆ กับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน

24. สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จัดประชุม เรื่อง"การบูรณาการนโยบายและงานพัฒนาปศุสัตว์สู่การปฏิบัติในพื้นที่เขต 5"

25. สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้จัดประชุม "สภานมล้านนา" ประจำเดือนเมษายน 2562

26. สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ดำเนินกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาดสุขลักษณะ สร้างนิสัย)

27. ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปี 2562

28. ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นตัวแทนสานักงานปศุสัตว์เขต 5 เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคเหนือตอนบน

29. ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สานักงานปศุสัตว์เขต 5 จัดโครงการประชุม สัมมนา เรื่อง "การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้านมดิบ ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

30. ปศุสัตว์เขต 5 ร่วมประชุมความร่วมมือเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก ระหว่างไทย-ลาว ครั้งที่ 9

31. ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สานักงานปศุสัตว์เขต 5 ตรวจติดตามเตรียมความพร้อมสาหรับการคัดเลือกสานักงานปศุสัตว์อาเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ

32. ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ สานักงานปศุสัตว์เขต 5 เป็นวิทยากรร่วมบรรยายเรื่อง “มหันตภัย อหิวาต์แอฟริกาในสุกร ทาอย่างไรถึงจะรอดพ้น” ณ ห้องประชุมลานทอง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

33. ปศุสัตว์เขต 5 ร่วมเปิดงานวันดื่มนมโลก และเปิดร้าน"นมหน้าฟาร์ม" ภายใต้กิจกรรมนมคุณภาพสูงล้านนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

34. ปศุสัตว์เขต 5 ประชุมสภานมล้านนา ประจาเดือน พฤษภาคม 2562