pa100100

  วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 5 ท่าน ซึ่งเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยอาจารย์จากคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 2 ท่าน 

เข้าศึกษาดูงานด้าน Real Time Monitoring System for Cold Chain Equipment ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
โดยท่านปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ให้การต้อนรับ โดยมีสัตวแพทย์หญิงรินรดา แสงจันทร์ทิพย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการนำเสนอภาพรวมระบบควบคุมห่วงโซ่ความเย็นของกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์อภิเษก คงศิลา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์นำเยี่ยมชมระบบการควบคุมห่วงโซ่ความเย็นการเก็บรักษาชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ ณ อาคารเก็บชีวภัณฑ์ และการกระจายวัคซีน การทวนสอบคุณภาพของวัคซีนในระดับพื้นที่ ซึ่งทางคณะผู้เยี่ยมชมให้ความสนใจและซักถามระบบการควบคุมห่วงโซ่ความเย็นของกรมปศุสัตว์ ประเทศไทย เป็นอย่างมากที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ