42677876 2167126276877575 1694393078200139776 n 1  วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ โดยส่วนสุขภาพสัตว์ ได้จัดโครงการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขคุณภาพน้ำนมดิบ และงานตามภารกิจด้านสุขภาพสัตว์ของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ ทั้ง ๘ หน่วย ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานที่ทำมาทั้งหมดของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และผลการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้หน่วยงานที่่เกี่ยวข้องได้ช่วยแนะนำเป็นแนวทางเพื่อใช้ในการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของหน่วยฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป 

การประชุมครั้งนี้ทางหน่วยเราได้รับเกียรติจากท่านปศุสัตว์เขต ๕ นายธีระ อนันต์วรปัญญา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีศ.คลินิก นสพ. ดร. สุวิชัย โรจนเสถียร ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านโคนม ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะการทำงานของพวกเราในครั้งนี้(จริงๆอาจารย์เข้าร่วมประชุมกับหน่วยเราทุกครั้งก็ว่าได้) ในปี ๒๕๖๒ เรายังคงเป็นหน่วยฯขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ในหลายๆด้าน ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยร่วมกับส่วนต่างๆของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ศูนย์ สถานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕ เราจะร่วมกันทำงานให้เต็มความสามามารถของพวกเราเช่นเคย

 

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
**************************
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ โดยส่วนสุขภาพสัตว์ ได้จัดโครงการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขคุณภาพน้ำนมดิบ และงานตามภารกิจด้านสุขภาพสัตว์ของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ ทั้ง ๘ หน่วย ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานที่ทำมาทั้งหมดของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และผลการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้หน่วยงานที่่เกี่ยวข้องได้ช่วยแนะนำเป็นแนวทางเพื่อใช้ในการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของหน่วยฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป 
การประชุมครั้งนี้ทางหน่วยเราได้รับเกียรติจากท่านปศุสัตว์เขต ๕ นายธีระ อนันต์วรปัญญา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีศ.คลินิก นสพ. ดร. สุวิชัย โรจนเสถียร ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านโคนม ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะการทำงานของพวกเราในครั้งนี้(จริงๆอาจารย์เข้าร่วมประชุมกับหน่วยเราทุกครั้งก็ว่าได้) ในปี ๒๕๖๒ เรายังคงเป็นหน่วยฯขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ในหลายๆด้าน ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยร่วมกับส่วนต่างๆของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ศูนย์ สถานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕ เราจะร่วมกันทำงานให้เต็มความสามามารถของพวกเราเช่นเคย