s  27803661  วันที่ 20 กันยายน 2561 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ จำนวน ๘ หน่วย ร่วมกับส่วนสุขภาพสัตว์ จำนวน ๑ หน่วย
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบของสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด อ.แม่ลาว จ.เชียงราย สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยฯแม่ลาว และหน่วยฯอื่นๆ ของส่วนสุขภาพสัตว์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการสหกรณ์ฯ และสมาชิก รวมถึงหน่วยฯแม่ลาวได้แจ้งปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด พบค่าเซลล์โซมาติกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และพบปัญหาMB ต่ำบางฟาร์ม คณะกรรมการสหกรณ์ฯจึงได้ขอความร่วมมือสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ให้จัดหน่วยฯเข้าช่วยค้นหาปัญหาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
โดยนายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต ๕ ได้มอบหมายให้ น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ จัดหน่วยเฉพาะกิจประกอบด้วยหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ ๘ หน่วย นายสัตวแพทย์ส่วนสุขภาพสัตว์ ๑ หน่วย เข้าร่วมแก้ไขปัญหาในระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2561 โดยวันที่ 21 กันยายน 2561 ช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ศ. คลินิก น.สพ. ดร. สุวิชัย โรจนเสถียร ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้านโคนม ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ และนายสัตวแพทย์ของทางหน่วยฯได้จัดการฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้กับสมาชิกของสหกรณ์เรื่อง ระบบเครื่องรีดนม และการทำความสะอาด รวมถึงการอบรมปัญหาการเกิดโรคเต้านมอักเสบในโคนม ภายหลังหลังการฝึกอบรมทางหน่วยฯได้ร่วมลงมือฝึกปฏิบัติล้างระบบหัวใจของเครื่องรีดนมของฟาร์มสมาชิก(BIG Cleaning Day)ร่วมกัน