0019  เมื่อวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้รับมอบหมายจาก นายธีระ อนันต์วรปัญญา ท่านปศุสัตว์เขต 5 ดำเนินการสุ่มสำรวจซ้ำทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ พื้นที่บ้านป่าก่อ บ้านห้วยห้าง ต.ตะเคียนปม และพื้นที่บ้านหัวขัว บ้านหนองผำ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน รวมจำนวนทั้งสิ้น 279 ราย ทั้งนี้ ขอขอบคุณ นายสุธรรม สุยะ ปศุสัตว์อำเภอทุ่งหัวช้าง และคณะเจ้าหน้าทีสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งหัวช้าง ที่ร่วมดำเนินการและประสานงานในพื้นที่เป็นอย่างดี