259626วันที่ 3 มิถุนายน 2561 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 ได้เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ฯ โดยมีน.สพ. ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่โดยรอบโดยมีท่านปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ เชียงใหม่ ผอ. ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ โครงการหลวงอินทนนท์ ผอ. ศูนย์ทดสอบสมรถถภาพพ่อพันธุ์ เชียงใหม่ ผอ. ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรรมสัตว์ เชียงใหม่ เทศบาลตำบลช้างเผือก พร้อมข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ในศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมดำเนินการในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ เช่นการรักษาสัตว์ป่วย การเสริมสร้างภูิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมัน การตอนสุนัขเพศผู้ การกำจัดพยาธิภายใน และภายนอก มีประชาชนผู้สนใจในพื้นที่นำสัตว์เข้ารับการบริการ จากเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง