0001  วันที่ 26 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ , HHU หน่วยบ้านธิและหน่วยป่าตึง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกันจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนมคุณภาพสูงล้านนา และให้บริการคลินิกรับปรึกษาปัญหาโคนม ในงานโคนมและของดีตำบลห้วยยาบ ระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2561 ณ ลานกิจกรรม LYC รวมผล จำกัด อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน