26175887 10156082923954189 1130292856 n  วันที่  28 ธันวาคม 2560 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมปศุสัตว์ โดยนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   และนายสมเกียรติ  กรอบแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ได้ประชุมชี้แจง  แนะแนวกระบวนงานการให้บริการ  เพื่อขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์  ประจำปี พ.ศ.2561 (DLD Quality  Awards  2018)    เพื่อเป็นการสร้างแรงบัลดาลใจให้หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ   ด้วยการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง   ร่วมถึงเป็นการเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด    และแนวทางการสมัครขอรับรางวัล  United nation Public service Awards  2018  โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต  5  จะนำโครงการนมคุณภาพสูงล้านนา   (Lanna High Quality Milk)  เข้าประกวด ในครั้งนี้  ณ  ห้องประชุมกลาง  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่