.37040017 พ.ย.2560 / เวลา 09.30 น. นายธีระ อนันวรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ นายธนโชค พงษ์ชวลิต ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ สนง.ปศข.5 ในฐานะประธานคณะทำงานด้านพัฒนาบุคลากรของ สนง.ปศข.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ซึ่งเป็นผู้แทนส่วน/ฝ่าย ครั้งที่ 2 

- โดยมีสาระสำคัญของการประชุม คือ
(1.) แจ้งยกเลิก คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ของ สนง.ปศข.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามคำสั่งฯ สนง.ปศข.5 ที่ 60/2560 ลว.27 ต.ค.2560 ให้ใช้คำสั่งใหม่แทนคือ คำสั่งฯ สนง.ปศข.5 ที่ 73/2560 ลว.16 พ.ย.2560 เนื่องจากมีการปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (2.) การปรับเป้าหมายของการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2561 (ต.ค.2560-มี.ค.2561) ตัวชี้วัดสำหรับปศุสัตว์เขต เรื่อง ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา มีน้ำหนักตัวชี้วัดลดลง จากร้อยละ 20 ไปเป็นร้อยละ 15 (3.) ชี้แจงแนวทางการทำแบบสำรวจข้อมูลบุคคลและประเมินเพื่อกำหนดหลักสูตรการพัฒนารายบุคคล เพื่อประมวลจัดทำ “แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา” และ “ผลการดำเนินงานพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา” ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และนัดหมายกำหนดการส่งรายงาน และ (4.) ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) และดำเนินงาน โดยมี น.ส.ศิริวรรณ สันคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขานุการคณะทำงาน จัดเตรียมการประชุม ข้อมูลการชี้แจง และสรุปจัดทำแผนปฏิบัติการ

ขอบคุณ : ภาพ และการจัดประชุม - ณัฐชัย ช่างเพาะ

 

 

.