p1019653 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ท่านปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา เป็นประธานการประชุม"แนวทางการดำเนินงาน และความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการด้านปศุสัตว์ ที่ได้รับ งบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1"  ตามโครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตรและอาหาร กิจกรรมที่ 2 การพัฒนามาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เพื่อแข่งขันด้านการตลาด งบประมาณภาครวม 4,422,600 บาท จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผอ.ส่วน/ฝ่าย สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ผอ.ศูนย์ฯผลิตภัณฑ์ ตัวแทนจากสนง.ปศจ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่