350015  นายธนโชค พงษ์ชวลิต  ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  สนง.ปศข.5  เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร พื้นฐานการใช้โปรแกรม Microsoft Excel  / Microsoft Access และการจัดการข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล   ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้แทนส่วน/ฝ่ายของ สนง.ปศข.5  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการข้อมูล ประมวลผลข้อมูล  รวมทั้ง ใช้ฐานข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ “นมคุณภาพสูงล้านนา”  และปรับใช้ฐานข้อมูลนี้กับแผนงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบของพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ที่ต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง   การอบรมใช้เวลาระหว่างวันที่ 2 – 3 พ.ย.2560  รวม 2 วัน  ณ  ห้องประชุมกลาง  สนง.ปศข.5   วิทยากรโดย  นายวรากร คิดคำนวณ  และคณะ  จากศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่