91493  วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น.  นายธีระ อนันวรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5  มอบหมายให้  นายธนโชค พงษ์ชวลิต ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ  สนง.ปศข.5  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาบุคลากรของ สนง.ปศข.5 โดยมีน.ส.ศิริวรรณ สันคม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  เลขานุการคณะทำงาน  จัดเตรียมการประชุม  ข้อมูลการชี้แจง  และสรุปจัดทำแผนปฏิบัติการคณะทำงานด้านพัฒนาบุคลากรของ สนง.ปศข.5  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ตามคำสั่งฯ สนง.ปศข.5 ที่ 60/2560 ลว.27 ต.ค.2560  เพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจแก่ผู้เข้าประชุมคือ  คณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนของส่วน/ฝ่าย ในการสำรวจประเมินเพื่อระบุหัวข้อและวิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล  นำมารวบรวมสรุปเป็น “แผนพัฒนารายบุคคล” (IDP : Individual Development Plan) รวมทั้ง ทำการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรตามแผน   ติดตามประเมินผล  และรายงานผลการดำเนินงาน  ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่