p001 

  วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายธนโชค พงษ์ชวลิต ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจาก ปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ให้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) สำหรับใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ภายใต้ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2560 โดยในที่ประชุมได้กำหนดให้ดำเนินการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560 ด้วยวิธีการพัฒนาอื่นๆ (Non Training / On the Job Training) และมอบหมายให้ทุกส่วน/ฝ่าย ดำเนินการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP) ดังนี้
        1) วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ส่งหัวข้อเรื่องและวันที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯ
        2) ให้ ทุกส่วน/ฝ่าย ดำเนินการจัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้
        3) วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ส่งรายงานการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯ
            เพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรมเสนอปศุสัตว์เขต 5 ได้ทราบ และนำเสนอบนเว็บไซด์ของหน่วยงานต่อไป