p1018989  วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. น.สพ.สมบัติ  ศุภประภากร ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานจัดกิจกรรม KM Forum (Knowledge Management) สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการจัดการองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ ข้าราชการและพนักงานราชการเข้าใจในกิจกรรมการปฏิบัติงานของส่วน/ฝ่ายฯ  โดยมีหัวข้อเรื่องดังนี้  1)ฝ่ายบริหารทั่วไป  เรื่อง พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  2)ส่วนมาตรฐานการปศสุัตว์  เรื่อง  เชื้อดื้อยาภัยเงียบที่น่ากลัว  3)ส่วนสุขภาพสัตว์ เรื่องการประยุคต์ใช้ QR Code เพื่อการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5  4)ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  เรื่อง ธนาคารโค-กระบือ  5)ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  เรื่อง  การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม  ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่