imgp1398  วันที่ 21 มิถุุนายน 2560 ท่านปศุสัตว์เขต 5 ท่านธีระ อนันต์วรปัญญา ร่วมลงนาม"บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ เพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยาในภาคเหนือตอนบน" ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านความปลอดภัยของอาหารเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคภายในประเทศได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ปราศจากสารตกค้างและการปนเปื้อนจากเชื้อโรคต่างๆ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์จำนวน 31 ราย โดยแบ่งเป็นฟาร์มไก่ไข่ 8 ฟาร์ม(คิดเป็นปริมาณไข่ไก่ที่ผลิตได้ 174,324,000 ฟองต่อปี) ฟาร์มไก่เนื้อ 5 ฟาร์ม(คิดเป็นปริมาณไก่เนื้อ 505,280 ตัวต่อปี) ฟาร์มสุกรขุน 18 ฟาร์ม (คิดเป็นปริมาณสุกรขุน32,600 ตัวต่อปี) ร่วมลงนามฯ ณ ห้องล้านนาไทย โรงแรมเชียงใหม่ออคิต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ภายหลังการร่วมลงนามแล้ว น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์เขต 5 ได้ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับการดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านความปลอดภัยของอาหาร เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคภายในประเทศได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ปราศจากสารตกค้างและการปนเปื้อนจากเชื้อโรคต่างๆ