6161957372433  วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ท่านปศุสัตว์เขต 5 ท่านธีระ อนันต์วรปัญญา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม "รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมดิบประจำเดือน พฤษภาคม 2560 และความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ" ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมฯ บริษัทที่ประกอบการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและโรงงานแปรรูปน้ำนม ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน อสค.ภาคเหนือตอนบน สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์ที่ 5