58360  วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ โดย น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร น.สพ.อารักษ์ ชัยกุล ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม กรมปศุสัตว์ นายบุญชู ช่างปัด ปศุอำเภอแม่แตง น.สพ.สุวิทย์ ประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ร่วมดำเนินการ ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ ปี 2558-2560 ของฟาร์มสุกรในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่