0015  วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายจิตติ ตระกูลดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการผลิตปศุสัตว์ และการประเมินผลสำเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาก่ารปศุสัตว์ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5" ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม บี พี เชียงใหม่ ซิตี้ อ.เมือง จ. เชียงใหม่