6018112934130  วันที่ 1 พ.ค. 2560 เวลา 10.00 น. ท่านปศุสัตว์เขต 5 ท่านธีระ อนันต์วรปัญญา เป็นประธานการประชุม "ยุทธศาสตร์โคเนื้อในพื้นที่เขต 5" เพื่อรองรับนโยบายของกรมปศุสัตว์เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อภายในเขต 5 โดยมีปศุสัตว์จังหวัด 8 จังหวัดในพื้นที่ฯ ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ เชียงใหม่ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่