1     วันที่ 30 มกราคม 2560 นายธนโชค พงษ์ชวลิต ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ได้รับมอบหมายจาก ปศุสัตว์เขต5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ให้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรฯ และคณะทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตามคำสั่ง สนง.ปศข.5 ที่ทบทวนใหม่ ซึ่งการประชุมได้ให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ส่งแบบฟอร์มให้ ส่วน/ฝ่าย จัดทำแผนปฎิบัติงานพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) และแผนปฎิบัติงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เพื่อสรุปเสนอ ปศข.5 ได้ทราบ และพิจารณาเห็นชอบการดำเนินงานต่อไป