19261  วันที่ 20 มกราคม 2560 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันกำแพง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตร"การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มปศุสัตว์ การทำระบบบำบัดน้ำเสียชนิดได้แก๊ซชีวภาพแบบ Tubular Bio-digester" ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันกำแพง โดยมี น.สพ.นินธพันธุ์ กุลปรีดารัตน์ จากส่วนสิ่งแวดล้อมกรมปศุสัตว์ เป็นวิทยากร