p1010378  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 - 13 มีนาคม 2561  ท่านปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปํญญา พร้อมผู้อำนวยการส่วนฯ/ฝ่ายฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้แก่ นายจิตติ  ตระกูลดิษฐ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  น.สพ.สมบัติ  ศุภประภากร ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ นายธนโชค  พงษ์ชวลิต ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ นายวุฒิชัย คำดี ตัวแทนฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  ตรวจราชการตามแผนการตรวจ/ติดตามงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 และ 16 และตรวจติดตามโครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่การปศุสัตว์ที่ 5 ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย  ลำพูน  ลำปาง  แพร่  น่าน  พะเยา  และแม่ฮ่องสอน