p1019334  วันที่ 28 กันยายน 2560 ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม"แนวทางและนโยบายการควบคุมโรคระบาดในสัตว์ปีก" โดยท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบนโยบายในการควบคุมโรคระบาดในสัตว์ปีก เพื่อให้ข้าราชการในพื้นที่เขต 5 นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 5 ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคเหนือตอนบน หัวหน้ากลุ่มด่านฯ ข้าราชการส่วนสุขภาพสัตว์ สนง.ปศข.5 ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

 

{gallery}2561/n01{gallery}