40537  ปศุสัตว์เขต 5 จัดประชุมการดำเนินงานสถานพยาบาลสัตว์ในพื้นที่ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ ปี 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งสิ้น 200 คนจากสถานพยาบาลสัตว์ในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 5 และ รวม 200 ท่านและได้ร่วมอภิปราย
ในเวทีเสวนา “รู้ทัน รู้ลึก ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์ในปัจจุบัน” ประกอบด้วย
- นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
- นายสัตวแพทย์ประวัติ รัตนภุมมะ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์และผู้แทนสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- นายสัตวแพทย์จีระ สรนุวัติ หัวหน้าสำนักงานสัตวแพทยสภา
โดยมีนายสัตวแพทย์จำเรือง พานเพียรศิลป์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งทุกท่านได้ให้แนวคิด การปฏิบัติ ในการดำเนินงานและยกระดับวิชาชีพ การสัตวแพทย์ให้สังคมได้ประจักษ์