003  วันที่ 10 กันยายน 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมฯ นำโดยนายวิจิตร จิตอารี รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายนรินทร์ คำตา นักวิชาสัตวบาลปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมฯ พร้อมด้วยนายศักดิ์ชาย ปุณยราศรัย ปศุสัตว์ำเภอสะเมิง ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่หมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ ที่หมู่ 3 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มเกษตรกรได้รับเงินกู้จาก ธกส. ในการจัดซื้อโคเนื้อพันธุ์ดีมาเลี้ยง รายละ 4 ตัว โดยมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 7 ราย กลุ่มเกษตรกรสามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด และมีเกษตรกรชำระหนี้ปิดโครงการไปแล้ว จำนวน 1 ราย

 

 

   

 

ข่าว/ภาพ :  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5